Fenntarthatóság

A felelős, etikus magatartás, az el­szá­mol­tat­ha­tó­ság mára már alapelvárások az üzleti életben. Számos szervezet fel­is­mer­te a mére­té­ből vagy te­vé­keny­sé­gé­ből adódó társadalmi szerepvállalás fontosságát.

Fon­tos, hogy egy szer­ve­zet ki­egé­szít­se a pro­fit­ma­xi­ma­li­zá­lás cél­ját azok­kal az el­vek­kel és ér­té­kek­kel, ame­lyek meg­ol­dást nyúj­ta­nak az új kör­nye­ze­ti és tár­sa­dal­mi ki­hí­vá­sok­ra.

Azok­nak a szer­ve­ze­tek­nek ajánljuk az iCC – Neutral Card megvásárlását, ame­lyek ak­tí­van sze­re­pet vál­lal­nak a tár­sa­dal­mi fe­le­lős­ség te­rü­le­tén, és mivel minden egyes kártya megvásárlása 1 tonna légkörben lévő CO2-t is semlegesít, ez egy alkalmas eszköz erre.

Ez a fenntarthatósági program:

 • hoz­zá­já­rul a fenn­tart­ha­tó fej­lő­dés­hez, biz­to­sít­va az egész­sé­get és a tár­sa­da­lom jó­lé­tét;
 • fi­gye­lem­be ve­szi a szer­ve­zet mű­kö­dé­se so­rán ér­de­kelt fe­lek el­vá­rá­sa­it;
 • meg­fe­lel a vo­nat­ko­zó jog­sza­bá­lyok­nak, és össz­hang­ban van a nemzet­közi vi­sel­ke­dé­si nor­mák­kal;
 • a szer­ve­zet mű­kö­dé­sé­be in­teg­rál­ha­tó, és ez a kártya a gya­kor­lat­ban al­kalmazható eszközként biz­to­sít egy, a szer­ve­zet kül­ső vi­szo­nya­i­ra po­zi­tí­van ha­tó rend­szert.

Milyen előnyökkel jár, ha egy szervezet részt vesz környezetvédelmi támogatási programunkban és igényel egy iCC-Benefit Barcode CO2 Neutral kártyát?

 • Nö­ve­li a szer­ve­zet ver­seny­ké­pes­sé­gét, jó hír­ne­vét, és elő­se­gí­ti a tár­sa­da­lom na­gyobb bi­zal­má­nak ki­ala­ku­lá­sát a cég irá­nyá­ban.
 • Hoz­zá­já­rul a tár­sa­da­lom és a kö­zös­ség ér­de­ké­ben meg­va­ló­sult kez­de­mé­nye­zé­sek és prog­ra­mok elő­moz­dí­tá­sá­hoz és el­in­dí­tá­sá­hoz.
 • A tagjai környezettudatosságának növekedésén keresztül, je­len­tős meg­ta­ka­rí­tá­sok­hoz ve­zet­het, nö­vel­ve a ter­me­lé­keny­sé­get, az erő­for­rás-ha­té­kony­sá­got és az újra­hasznosítást, csök­kent­ve az ener­gia- és víz­fel­hasz­ná­lást, va­la­mint a hul­la­dék ki­bo­csá­tást.
 • Meg­elő­zi vagy csök­ken­ti a ter­mék­re és a szol­gál­ta­tás­ra vo­nat­ko­zó eset­le­ges ve­vői pa­na­szo­kat, nö­ve­li a cég jó hír­ne­vét és meg­íté­lé­sét.
 • Fej­lesz­ti a szer­ve­zet koc­ká­zat­ke­ze­lé­si gya­kor­la­ta­it, in­no­vá­ci­ót ge­ne­rál.
 • Nö­ve­li az al­kal­ma­zot­tak lo­ja­li­tá­sát, mo­rál­ját, rész­vé­te­lét és be­vo­ná­sát, mun­ka- és egész­ség­biz­ton­sá­gát.

Kiknek hasznos?

 • Fel­ső ve­ze­tés, tu­laj­do­no­sok, rész­vé­nye­sek és be­fek­te­tők;
 • al­kal­ma­zot­tak (HR, mar­ke­ting, PR, be­szer­zés, mű­sza­ki te­rü­le­tek, comp­li­ance szer­ve­zet);
 • ve­vők, fel­hasz­ná­lók és fo­gyasz­tók;
 • ter­mék­be­szál­lí­tók, szol­gál­ta­tást nyúj­tók és part­ne­rek;
 • szö­vet­sé­ge­sek és együtt­mű­kö­dők, va­la­mint ver­seny­tár­sak;
 • kor­mány­zat, kö­zös­ség, tár­sa­da­lom és kör­nye­zet.
Az iCC
Egy márkajelzés, amely garantálja a környezet-tudatosságot mind a termékek, mind a szolgáltatások, mind pedig a magánfelhasználók körében. Az iCC egy generáció akik felülkerekednek a klímaváltozáson! New Generation – International Carbon Cycle. Az iCC 100% karbonsemleges termékek és szolgáltatások megmutatják a valódi változást.

mount

A BERCODE
Magyarország legnagyobb létszámú törzsvásárlói rendszere. Mára 1.100.000-nél több EDC logós kártyatulajdonos tud országosan 1073 üzletben, szolgáltatóhelyen, illetve webáruházban átlagosan 11,4 százalékkal olcsóbban vásárolni. Ez megyénként több mint 40.000, Budapesten közel 400.000 kártyatulajdonos vásárlóerejét biztosítja Elfogadó Partnereink számára.

edclogo

sales-discount_6

Amikor vásárolsz, kérdezd csak meg:
elfogadják az iCC – BERCODE logós kártyát?
QR-co2neutralcard.hu

Ingyenes Karbon Lábnyom Kalkulátor - iCC CO2NeutralCard

EnglishGermanRomaniaHungary